შუალედური არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018

 შუალედური არააუდირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018