კანონმდებლობა

გთხოვთ, ჩამოტვირთოთ PDF ფაილები

წყლის მოხმარების წესები 2009-11-05
საქართველოს კანონი წყლის შესახებ 2009-11-05
წყალმომარაგების ტარიფების მეთოდოლოგია 2009-11-05
საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ 2009-11-05
სასმელი წყლისა და წყალარინების ქსელზე მიერთების განაცხადის ახალი ფორმა 2012-04-02
ახალი მომხმარებლის ქსელზე მიერთების საფასური 2012-04-02
დადგენილება N 32 სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ 2014-09-22