რუსთავის წყალი

კომპანია რუსთავის წყალი

 

რუსთავის წყალი, რუსთავის და გარდაბნის მოსახლეობას, ორგანიზაციებს და კომერციულ ობიექტებს ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფს.

 

რუსთავის წყალი ქალაქ რუსთავში, გარდაბანსა და მარნეულში 53 000-ზე მეტ საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო აბონენტს ემსახურება. 

 

 

 

წყლის ხარისხის კონტროლი

 

რუსთავის წყლს ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია, 2016 წლიდან, აკრედიტებულია სსტ ისო/იეკ 17025:2010 სტანდარტის შესაბამისად.

 

აკრედიტაციის ცენტრი ყოველწლიურად აკონტროლებს ლაბორატორიის მუშაობის ხარისხს.

 

სასმელი წყლის ხარისხი, მისი თვისებები და შემადგენლობა განსაზღვრულია სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტისა (საქართველოს მთავრობის დადგენილება N58) და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მიერ დაწესებული საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. 

 

2019 წლის 12 თებერვალს, რუსთავის წყლის ქიმიურ-მიკრობიოლოგიურმა ლაბორატორიამ, წარმატებით გაიარა ყოველწლიური შეფასება სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018 სტანდარტის ახალი ვერსიის შესაბამისად.  

 

აღსანიშნავია, რომ რუსთავის წყლის ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია ერთადერთი აკრედიტებული, სასმელი წყლის ხარისხის მონიტორინგის ლაბორატორიაა ქალაქ რუსთავში.