ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის წყალმომარაგების წყაროები და ობიექტები
...

წყალმომარაგების წყაროები

 

თბილისისა და ქალაქ მცხეთის წყალმომარაგების ძირითადი წყაროებია მდინარე არაგვი და მისი ფილტრატები, რომლის მეშვეობით ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი მოსახლეობას უწყვეტად ამარაგებს სასმელი წყლით. 

მდინარე არაგვი საზრდოობს მიწისქვეშა, წვიმისა და თოვლის, აგრეთვე მყინვარების დნობის შედეგად მიღებული წყლებით.

მდინარე არაგვის ფილტრატები, იგივე წყაროები ამოედინება ჟინვალში, ბულაჩაურში, ჭოპორტში, საგურამოსა და ნატახტარში. 

 

წყალმომარაგების ობიექტები
...

ჟინვალის წყალსაცავი

ჟინვალის ჰიდროკომპლექსის შემადგენელი ნაწილი მდებარეობს მდინარე არაგვზე, სოფელ ანანურსა და დაბა ჟინვალს შორის. მოწყობილია 102მ სიმაღლის მიწის კაშხალი, რომელიც ქმნის 500 მლნ. მ3 მოცულობის წყალსაცავს. ჟინვალის წყალსაცავი ექსპლუატაციაში გაიშვა 1985 წელს. მისი დანიშნულებაა თბილისისა და ქალაქ მცხეთის სასმელი წყლით მომარაგება.

 

...

ბოდორნას საბუფერო აუზი

ჟინვალის ჰიდროკომპლექსის შემადგენელი ნაწილი. მდებარეობს ჟინვალის კაშხლის ქვედა ბიეფში, მოცულობით - 1.0 მლნ მ3. აქედან წყლის გარკვეული ნაწილი მიედინება   ბულაჩაურის, ჭოპორტის, მისაქციელის, ნატახტრის, მუხრანის, საგურამოს სათავე ნაგებობებზე, ხოლო ნაწილი - 42 კმ-იანი გვირაბის საშუალებით მიეწოდება ღრმაღელის სათავე ნაგებობას და უზრუნველყოფს თბილისის მოსახლეობის წყალმომარაგებას. 

 

...

ბულაჩაურის სათავე ნაგებობა

განთავსებულია მდინარე არაგვის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე, 242 ჰექტარ ფართობზე. მისი წარმადობა საშუალოდ, 3000 ლ/წმ შეადგენს. აქედან 2000 ლ/წმ  სასმელი წყალი თვითდინებით მიეწოდება თბილისს, ხოლო 1000 ლ/წმ სასმელი წყალი გადაიქაჩება საგურამოს წყალსადენის სამიჯნე კამერაში. წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით, ბულაჩაურში ფუნქციონირებს ქიმიური ლაბორატორია. წყალსადენი 1951 წელს გაეშვა ექსპლუატაციაში.

 

...

ჭოპორტ-მისაქციელის სათავე ნაგებობა

მდებარეობს მდინარე არაგვის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე და მოიცავს 975 ჰექტარს. წარმადობა საშუალოდ, შეადგენს 1300 ლ/წმ. სასმელი წყალი  თვითდინებით შეედინება საგურამოს სამიჯნე კამერაში. სათავე ნაგებობა1962 წელს გაეშვა ექსპლუატაციაში.

 

...

ნატახტრის სათავე ნაგებობა

პირველი უნიკალური სიფონური წყალსადენი, 1300 ლ/წმ წარმადობით,  ექსპლუატაციაში შევიდა 1933 წელს. მდებარეობს მდინარე არაგვის მარჯვენა სანაპიროზე და მოიცავს 250 ჰექტარს. აქედან სასმელი წყალი თვითდენით მიეწოდება თბილისს. 1982 წელს ნატახტარში გაეშვა ნატახტრის მეორე  წყალსადენი  900 ლ/წმ წარმადობით, საიდანაც ხდება თბილისისა და ქალაქ მცხეთის წყალმომარაგება. წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ნატახტრის სათავე ნაგებობაზე ფუნქციონირებს  ქიმიური ლაბორატორია.

 

 

...

მუხრანის ველის არტეზიული წყალსადენი

მდებარეობს სოფელი ნატახტრის მიმდებარედ და მოიცავს 151 ჰექტარს. წარმოადგენს 40 ჭაბურღილის ერთიანობას, რომელიც იძლევა 1200 ლ/წმ წყალს და შეედინება ნატახტრის სამიჯნე კამერაში, საიდანაც მიეწოდება თბილისსა და ქალაქ მცხეთას. მუხრანის ველის არტეზიული წყალსადენი 1980 წელს ამოქმედდა.

 

 

 

 

...

საგურამოს სათავე ნაგებობა

საგურამოს წყალსადენი, რომელიც ექსპლუატაციაში გაეშვა 1962 წელს, მდებარეობს სოფელ საგურამოში. მისი წარმადობაა 3000 ლ/წმ და ძირითადად საზრდოობს მიწისქვეშა წყლებით. საფილტრე სადგურში გამართულია კოაგულირებისა და ქლორირების სისტემები.   სასმელი წყალი ტუმბოებით მიეწოდება თბილისს.  წყალსადენით ხდება  სათავე ნაგებობის  მიმდებარე დასახლებებისა  და ქალაქ თბილისის წყალმომარაგება. 

 

 

...

ღრმაღელეს სათავე ნაგებობა

ღრმარელეს სათავე ნაგებობა ჟინვალის ჰიდროკომპლექსის შემადგენელი ნაწილია წარმადობით 5.0 მ3/წმ. სანიტარული ზონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 4 რეზერვუარი. საფილტრე სადგურში გამართულია კოაგულირებისა და ქლორირების სისტემები. სადგური ტექნოლოგიური პროცესების, ასევე შესრულების დონის მიხედვით წარმოადგენს თანამედროვე ტიპის ნაგებობათა ერთიანობას. სათავე ნაგებობაზე მიმდინარეობს ნედლი წყლის მრავალჯერადი დამუშავება-ფილტრაცია და ქლორით გაუვნებელყოფა. ღრმაღელეს სათავე ნაგებობიდან სასმელი წყალი თვითდინებით მიეწოდება თბილისს. სათავე ნაგებობა 1985 წლიდან ფუნქციონირებს. აქვე მოქმედებს ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია.

 

 

 

...

სამგორის სათავე ნაგებობა

სამგორის სათავე ნაგებობის საერთო ფართი 3000 მ2-ია, წარმადობით - 5.0 მ3/წმ. ტერიტორიაზე განთავსებულია 50 ფილტრი, 6 მიწისქვეშა რეზერვუარი, 3 სატუმბო სადგური. საფილტრე სადგურში გამართულია კოაგულირებისა და ქლორირების სისტემები.  სამგორის წყალსადენი ექსპლუატაციაში გაეშვა 1957 წელს.სამგორის სათავე ნაგებობაზე ხდება ნედლი წყლის მრავალჯერადი დამუშავება-ფილტრაცია, შემდეგ კი გაუვნებელყოფა ქლორით. წყლის ხარისხის კონტროლის 

მიზნით, სამგორის სათავე ნაგებობაზე  ფუნქციონირებს  ქიმიური ლაბორატორია.

 

 

...

თბილისის წყალსაცავი

თბილისის წყალსაცავი მდებარეობს თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. სიგრძე - 8.75 კმ, მაქსიმალური სიგანე – 1.85 კმ. პირველ ეტაპზე წყალსაცავი საზრდოობდა მხოლოდ მდინარე ივრის წყლით. ჟინვალის წყალსაცავის ამოქმედების შემდეგ, 1985 წლიდან, თბილისის წყალსაცავი  ძირითადად მდინარე არაგვის წყლით იკვებება. წყლის მაქსიმალური მოცულობა 308 მლნ მ3-ია, მაქსიმალური სიღრმე 45 მ-მდე აღწევს. წყალსაცავი ექსპლუატაციაში 1953 წლიდან შევიდა.

თბილისის წყალსაცავი არის ერთერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი დედაქალაქის  წყალმომარაგებისთვის. (არ წარმოადგენს კომპანიის ობიექტს) 

 

 

 

...

Bodorna

 

 

Part of Zhinvali hydro power plant. It is situated in the tail water and its capacity is 1.0 m3 million. Certain part of the water runs from here to the riverbed of River Aragvi, some part feeds Mukhrani and Saguramo irrigation system, and some water runs through the main conduit to supply Tbilisi with water.

...

Choporti-Misaktsieli Water Conduit

 

Choporti-Misaktsieli water conduit is located on the right and left banks of Argali River and occupies 975 hectares. Its debit is 1300 litres/sec on average and is supplied by gravity flow to Saguramo separation chamber. Water conduit was commissioned in 1962.

...

Natakhtari Water Conduit

 

Natakhtari Water Conduit is the first unique syphon water supply system with debit of 1300 litres/sec. It was put into operation in 1933. It is located on the right bank of Aragvi river and occupies 250 hectares. Water runs by gravity flow from here to Tbilisi.

New Water Conduit of Natakhtari

The debit of water is 900 litres/sec on average and it flows by line pump into Saguramo separation chamber. New water conduit of Natakhtari was commissioned in 1982.

...

Artesian Water Conduit of Mukhrani Valley

 

Artesian  Water Conduit of Mukhrani Valley is located on the right side of Tbilisi-Kazbeghi road and occupies 151 hectares. It unites 55 wells of which 35 wells are operative at the moment yielding 1225 litres/sec and flowing into Natakhtari separation chamber. Artesian water conduit of Mukhrani Valley was commissioned in 1980.

...

Saguramo Water Conduit

Saguramo Water Conduit is a key water supply system consisting of main water chambers and powerful pump stations. It occupies 256 hectares. Volume of supplied water makes up 3000 litre/sec. Chemical laboratory is situated in Saguramo in order to control water quality.Water conduit was commissioned in 1960-ies. 

...

Grmaghele Treatement Plant

Filter Station is a component part of Zhinvali hydrocomplex with capacity of 5.0 m3/sec. 4 reservoirs are located on the sanitary zone territory. Coagulation and chlorination lines are arranged in the filter stations. The station is a combination of modern structures by its technological processes and level of performance.

Mechanical purification of water and its further chlorination is carried out. Water quality controlling automated laboratory is assembled which examines water in an uninterrupted mode. Grmagele treatment plant has been functioning since 1985. Central chemical laboratory is situated in Grmagele.

...

Samgori Treatement Plant

Total area is 3000 m2 with the capacity of 5.0 m3/sec. 50 filters, 6 underground reservoirs and three pump stations are situated on the territory. First line of Samgori water supply system with the capacity of 500 m3/sec was commissioned in 1957, while the 2nd line of the same capacity was commissioned in 1959. Capacity of filter station was brought to 2.0 m3/sec. Chemical laboratory is situated in Samgori in order to control water quality.   

...

Tbilisi Reservoir

Tbilisi reservoir is located in Iori land in north-east of Tbilisi. Its length is 8.74 km and maximum width – 1.85 km. The reservoir was fed by Iori river water. Maximum volume of water is 308 ml m3, maximum depth reaches 45 meters. It was commissioned in 1953.

Tbilisi reservoir is fed by Aragvi river water since the commissioning of Zhinvali reservoir.