ინვესტორთათვის

 

ობლიგაციების გამოშვების პირობები:

 

 

 • ემიტენტი - შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

 • მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება – 30,000,000 (ოცდაათი მილიონი) ლარი

 • ობლიგაციების განთავსების თარიღი – 2016 წლის 6 დეკემბერი

 • ობლიგაციის ვადა – 5 წელი (განაღდების თარიღი: 2021 წლის 6 დეკემბერი)

 • ობლიგაციის ვალუტა – ლარი

 • ერთი ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 1,000 (ერთი ათასი) ლარი

 • საპროცენტო სარგებელი (კუპონი)1 – განისაზღვრება საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის (რეფინანსირების) განაკვეთს დამატებული 350 საბაზისო პუნქტი

 • სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა – წელიწადში ოთხჯერ (კვარტალურად)

 • შესყიდვების მინიმალური ოდენობა - არანაკლებ 10 ობლიგაცია, 10,000 (ათი ათასი) ლარი

 • ობლიგაციის გასხვისება – მეორად ბაზარზე შესაძლებელი იქნება ობლიგაციების გასხვისება საბროკერო კომპანიის მეშვეობით, ან მათ გარეშე.

 • განთავსების აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“, სს „პაშა ბანკი“

 

 

 

 

შენიშვნები:

1)       საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადებით დაბეგვრამდე. ობლიგაციების დაბეგვრის შესახებ დეტალებისთვის, გთხოვთ, იხილეთ წინასწარი პროსპექტი (თანდართული ფაილი, გვერდი - 93)

 

 

 

 -  ობლიგაციების ემისიის საბოლოო პროსპექტი

 

  - საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება

  - შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის აუდირებული ფინანსური ანგარიში 2015