ტარიფები


წყალმომარაგებისა და წყალარინების მომსახურებაზე დაწესებულმა ტარიფმა უნდა უზრუნველყოს არა მხოლოდ წყლის ხარისხი და მომხმარებლებისთვის მომსახურების გაწევა, არამედ სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო, საპროფილაქტიკო და გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარებაც.


2008 წლიდან, წყალმომარაგებისა და წყალარინების ტარიფების დადგენა და მათში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) კომპეტენციაა.

 

 

წყალმომარაგების მომსახურების ტარიფი საყოფაცხოვრებო მომხმარებელისთვის (მოსახლე) შეადგენს:

  

1. ფიქსირებული გადასახადი უმრიცხველო მოხმარებისას – თვეში 3.892  ლარი 1 სულზე, აქედან:

      -  წყლის მიწოდებისთვის –  2.962 ლარი
      -  ჩამდინარე სითხის გატარება-გაწმენდის მომსახურებისთვის –  0.930 ლარი

2. ტარიფი მრიცხველით მოხმარებისას0.329 ლარი 1მ3-ზე, აქედან:

     - 1მ3 წყლის მიწოდების ტარიფი –  0.250 ლარი
     - 1მ3 ჩამდინარე სითხის გატარება-გაწმენდის მომსახურების ტარიფი – 0.079 ლარი

 

 

 მომსახურების ტარიფი არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის შეადგენს: 

 

სასმელი წყლის მიწოდებისა და ჩამდინარე სითხის გატარება-გაწმენდის მომსახურების ტარიფი შეადგენს 4.400  ლარს 1მ3-ზე, აქედან:

    - 1მ3 წყლის მიწოდების ტარიფი –  3.328 ლარი
    - 1მ3 ჩამდინარე სითხის გატარება-გაწმენდის მომსახურების ტარიფი – 1.073 ლარისაქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის #32 დადგენილებით დამტკიცებული სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების თანახმად, სასმელი წყლის მომხმარებელი იყოფა ორ ჯგუფად:

 

ა) საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი - ფიზიკური პირი, რომელიც სასმელი წყალს ყიდულობს და მოიხმარს მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის;

ბ) არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი - საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის გარდა ყველა სხვა მომხმარებელი.

 

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) 2017 წლის 28 დეკემბრის #51 დადგენილებით შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მომხმარებლებისთვის წყალმომარაგების ახალი ტარიფები დაადგინა. ტარიფები ამოქმედდა 2018 წლის 1 იანვარს.