განცხადების ტიპები

დისტანციური მომსახურება

გთხოვთ, შეავსეთ თქვენი საკითხის შესაბამისი განცხადების ფორმა და გამოაგზავნეთ
კომპანიის ელექტრონულ ფოსტაზე - online@gwp.ge


 

წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების მსურველმა უნდა შეავსოს სემეკის 2020 წლის 30 იანვრის N8/25 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული შესაბამისი განაცხადი:

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადს უნდა დაერთოს მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტები:

 

-  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

-  ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში);

-  ამონაწერი საჯარო რეესტრიიდან ან ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს;

-  მიერთების საფასურის 50%-ის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი, ხოლო, თუ ადგილი აქვს, წყალმომარაგების სისტემაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიერთებას -  მიერთების საფასურის 100%-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;   

 

ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური:

 

       ანგარიშსწორების დეტალები

 

 

SMS-სერვისი


  • განცხადების შეტანისთანავე, მოქალაქეს გადაეცემა რეგისტრაციის ფურცელი, თანდართული მითითებით: დაელოდეთ SMS-შეტყობინებას.

  • განცხადების პასუხთან დაკავშირებით, 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მოქალაქე მიიღებს სტანდარტულ SMS-შეტყობინებას იმის თაობაზე, რომ განცხადებაზე პასუხი მომზადებულია.

 

 

 

წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების მსურველმა უნდა შეავსოს სემეკის 2020 წლის 30 იანვრის N8/25 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული შესაბამისი განაცხადი:

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადს უნდა დაერთოს მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტები:

 

-  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

-  ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში);

-  ამონაწერი საჯარო რეესტრიიდან ან ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველს;

-  მიერთების საფასურის 50%-ის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი, ხოლო, თუ ადგილი აქვს, წყალმომარაგების სისტემაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიერთებას -  მიერთების საფასურის 100%-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;   

 

ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური:

 

       ანგარიშსწორების დეტალები

 

 

SMS-სერვისი


  • განცხადების შეტანისთანავე, მოქალაქეს გადაეცემა რეგისტრაციის ფურცელი, თანდართული მითითებით: დაელოდეთ SMS-შეტყობინებას.

  • განცხადების პასუხთან დაკავშირებით, 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მოქალაქე მიიღებს სტანდარტულ SMS-შეტყობინებას იმის თაობაზე, რომ განცხადებაზე პასუხი მომზადებულია.

 

 

 

 

 

განაცხადი უძრავი ქონების გაყოფის შემთხვევაში

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

  

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

მრიცხველის მონტაზი და სულადობის დარიცხვის გაუქმების მოთხოვნის განხილვას კომპანია უზრუნველყოფს 30 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

სულადობის კორექტირების მოთხოვნის განხილვას კომპანია უზრუნველყოფს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე 2 93 11 11.

 

განაცხადი აბონენტის რეგისტრაციის შეცვლის შესახებ  -  აბონენტად რეგისტრირებული პირის შეცვლა, ნასყიდობა, დროებითი სარგებლობა

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

აბონენტის რეგისტრაციის, ცვლილების მოთხოვნის შემთხვევაში, კომპანია  მომხმარებლის მიმართვიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო დღის ვადაში ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულება.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე 2 93 11 11.

 

 

 

აღრიცხვის კვანძის შემადგენელი ნაწილების შეცვლა, დალუქვა, მათ შორის მრიცხველის ან/და ლუქის დაზიანების შემთხვევაში

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

დაზიანებული აღრიცხვის კვანძის, ასევე მისი შემადგენელი მრიცხველების, სხვა სახის დანადგარებისა და მოწყობილობების აღდგენას, შეცვლასა და დამონტაჟებას უზრუნველყოფს კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

დარიცხული თანხის კორექტირების მოთხოვნის განაცხადის ფორმა


განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

დარიცხული თანხის კორექტირების მოთხოვნის განაცხადის განხილვას კომპანია უზრუნველყოფს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

დაზიანებული აღრიცხვის კვანძის, ასევე მისი შემადგენელი მრიცხველების, სხვა სახის დანადგარებისა და მოწყობილობების აღდგენას, შეცვლასა და დამონტაჟებას უზრუნველყოფს კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში. მომხმარებელს შეიძლება დაეკისროს სასმელი წყლისმრიცხველის შემოწმების საფასურის გადახდა „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

მომარაგების ტექნიკური ხარისხის ადგილზე შემოწმების მოთხოვნის შემთხვევაში, კომპანია  ვალდებულია, უზრუნველყოს ადგილზე შემოწმება მომხმარებლის მიმართვიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო დღის ვადაში. ამასთან, თუ მომსახურების გასაწევად საჭიროა მომხმარებლის მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე შესვლა, მომხმარებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წყალმომარაგების ლიცენზიატის  წარმომადგენლების დაშვება მის მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე წინასწარ შეთანხმებულ დროს.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

დაზიანებული აღრიცხვის კვანძის, ასევე მისი შემადგენელი მრიცხველების, სხვა სახის დანადგარებისა და მოწყობილობების აღდგენას, შეცვლასა და დამონტაჟებას უზრუნველყოფს კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

წყალმომარაგების შეწყვეტის/აღდგენის შესახებ განაცხადის მოთხოვნების შესრულებას კომპანია უზრუნველყოფს 10 სამუშაო დღის ვადაში. მომხმარებელს უფლება აქვს უარი თქვას მომსახურებაზე, რის შესახებაც მან 10 დღით ადრე მაინც უნდა აცნობოს კომპანიას.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

თქვენ განაცხადზე რეაგირებას კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

 

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

 

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

თქვენ განაცხადზე რეაგირებას კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

განაცხადი მომხმარებლის საკითხის განხილვაზე.

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

თქვენ განაცხადზე რეაგირებას კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11

 

 

განაცხადის შესავსები ფორმა

განმცხადებლის საყურადღებოდ!

თქვენს მიერ განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ, კომპანია განაცხადს დაარეგისტრირებს საკუთარ სისტემაში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგიგზავნით განაცხადის რეგისტრაციის ნომერსა და თარიღის.

თქვენ განაცხადზე რეაგირებას კომპანია 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს.

 

განცხადების ელექტრონული ფორმითი გამოგზავნა შეგიძლით ელ. ფოსტის მისამართზე online@gwp.ge

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართოთ კომპანიის ცხელ ხაზზე  - 2 93 11 11