კორპორატიულ-სოციალური პასუხისმგებლობა

 

"ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" თანამშრომლების ინტერესები და უფლებები დაცულია ”კოლექტიური შეთანხმებით”. ეს დოკუმენტი კომპანიის ადმინისტრაციასა და კომპანიის გაერთიანებულ პროფკავშირს შორის 2008 წლის 25 დეკემბერს გაფორმდა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ყველა შემთხვევას, რომელიც კომპანიის თანამშრომლებს თავისი უფლება-მოვალეობის შესრულებისას შეიძლება შეეხოს. ”კოლექტიურ შეთანხმებაში” ჩადებულია პუნქტები, რომლითაც კომპანია თავის თანამშრომლების სრულ უსაფრთხოებას იცავს, ანაზღაურებს გარკვეული თანამშრომლების სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის ხარჯებს, უწევს მათ სხვადასხვა სახის მატერიალურ დახმარებას, აჯილდოებს კომპანიის ღვაწლმოსილ თანამშრომლებს, ითვალისწინებს თანამშრომელთა წახალისების პროცედურებს, უზრუნველყოფს მათ საჭირო სპეცტანსაცმლით, აქსესუარებით და სხვ.საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 57-ე მუხლის, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 268-ე მუხლის მე-9 პუნქტის და 273-ე მუხლის, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 29 დეკემბის #54 დადგენილების მე-10 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების თანახმად ჯივიპის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებზე მიღებული დადგენილება მხარეს ფოსტის მეშვეობით ეგზავნება დადგენილების გამოტანიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

იმ შემთხვევაში თუ დადგენილების ჩაბარება ადრესატისთვის სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა (დადგენილება ფოსტის მეშვეობით მხარესთან იგზავნება ორჯერ), მაშინ დადგენილება საჯაროდ განთავსდება კომპანიის ვებგვერდზე და ჩაბარებულად ჩაითვლება მისი საჯაროდ განთავსებიდან მე-3 დღეს.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში აღნიშნული ცვლილება ძალაში შევიდა 2019 წლის 24 ოქტომბრიდან.

PDF - დოკუმენტის გახსნისას გთხოვთ პაროლის ველში მიუთითოთ ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადი ნომერი, იურიდიული პირის შემთხვევაში საიდენტიფიკაციო ნომერი. საიდენტიფიკაციო ნომრის არარსებობის შემთხვევაში მიუთითეთ დადგენილების ნომერი.

ჯანდაცვა, უსაფრთხოება და სხვა პრივილეგიები GWP-ის თანამშრომლებისთვის 22 მარტი 2010 2014-06-03
პირველადი განცხადება 2015-03-02
ფორმაN2 2015-03-16
კომერციული 2015-03-16
აბ. ბრუნვის ისტორია 2015-05-21
აბ. დარიცხვის შეჩერება 2015-05-22
აბ. სახელის შეცვლა 2015-05-22
ანგარიშ-ფაქტურის მოთხოვნა 2015-05-22
ახალი. მიერთება პირველადი განაცხადი 2015-05-22
ახალი მიერთების განაცხადი 2015-05-22
თანხმობის ფორმა 2015-05-22
თანხმობის ფორმა 2015-05-22
კომერციული დირექტორი 2015-05-22
მრიცხველი-დამღა 2015-05-22
ოპერაციების მართვის დირექტორი 2015-05-22
pdf 2015-08-05
GWP preliminary prospectus submission 2015-08-06
სოციალური პასუხისმგებლობა