ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებზე მიღებული დადგენილებების საჯარო გამოცხადება


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 57-ე მუხლის, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 268-ე მუხლის მე-9 პუნქტის და 273-ე მუხლის, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 29 დეკემბის #54 დადგენილების მე-10 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების თანახმად ჯივიპის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებზე მიღებული დადგენილება მხარეს ფოსტის მეშვეობით ეგზავნება დადგენილების გამოტანიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

იმ შემთხვევაში თუ დადგენილების ჩაბარება ადრესატისთვის სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა (დადგენილება ფოსტის მეშვეობით მხარესთან იგზავნება ორჯერ), მაშინ დადგენილება საჯაროდ განთავსდება კომპანიის ვებგვერდზე და ჩაბარებულად ჩაითვლება მისი საჯაროდ განთავსებიდან მე-3 დღეს.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში აღნიშნული ცვლილება ძალაში შევიდა 2019 წლის 24 ოქტომბრიდან.

PDF - დოკუმენტის გახსნისას გთხოვთ პაროლის ველში მიუთითოთ ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადი ნომერი, იურიდიული პირის შემთხვევაში საიდენტიფიკაციო ნომერი

gwp დადგენილება - ამხანაგობა „ლვოვის 12“ 2020-01-21
gwp დადგენილება - შპს იქს სტილი + 2020-01-20
gwp დადგენილება შპს ანანა 2020-01-06
gwp დადგენილება - ანზორ ლაგვილავა 2020-01-06
gwp დადგენილება - დიანა თოდუა 2020-01-06
gwp დადგენილება - ტარიელ ომიაძე 2019-12-04
gwp დადგენილება - შპს ელა 2019-12-04
gwp დადგენილება - შპს თეთრი სახლი 2019-12-04
gwp დადგენილება - კობა ჩუბინიძე 2019-12-04
gwp დადგენილება - დავით ოზმანოვი 2019-12-04
gwp დადგენილება - დავით კოპალიანი 2019-11-26
gwp დადგენილება - ელენე მამაიაშვილი 2019-11-26
gwp დადგენილება - დავით მეტივიშვილი 2019-11-18
gwp დადგენილება - ირაკლი ციკოლია 2019-11-12
gwp დადგენილება - დავით ედიშერაშვილი 2019-11-12
gwp დადგენილება - კახაბერ ქაცანაშვილი 2019-11-07