ობლიგაციების ემისია - დეკემბერი 2015

ობლიგაციებისემისიადეკემბერი 2015

 

პირობები:

 

 • ემიტენტი - შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
 • მთლიანიემისიისნომინალურიღირებულება – 6,000,000 (ექვსი მილიონი) ლარი
 • ობლიგაციებისგანთავსებისთარიღი – 2015 წლის 9 დეკემბერი 
 • ობლიგაციისვადა – 2 წელი (განაღდების თარიღი: 2017 წლის 9 დეკემბერი) 
 • ობლიგაციისვალუტა – ლარი 
 • ერთიობლიგაციისნომინალურიღირებულება – 1,000 (ერთი ათასი) ლარი 

საპროცენტოსარგებელი (კუპონი) –განისაზღვრება „სებ“-ის მონეტარული პოლიტიკის (რეფინანსირების) განაკვეთს დამატებული 750 საბაზისო პუნქტით * 

 • სარგებლის (პროცენტის) გადახდისპერიოდულობა – წელიწადში ორჯერ 
 • შესყიდვებისმინიმალურიოდენობა - 10 ობლიგაცია, 10,000 (ათი თასი) ლარი
 • განთავსებისმინიმალურიბიჯი - 1 ობლიგაცია, 1,000 (ერთი ათასი) ლარი
 • ობლიგაციისგასხვისება – მეორად ბაზარზე შესაძლებელი იქნება ობლიგაციების გასხვისება საბროკერო კომპანიის მეშვეობით. ობლიგაცია დაშვებულ იქნება სავაჭროდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე.
 • განთავსებისაგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“, სს „პაშა ბანკი“

 

* საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადებით დაბეგვრამდე. სარგებელის დარიცხვის შესახებ დეტალებსთვის გთხოვთ იხილეთ პროსპექტი (თანდართული ფაილი, გვერდი - 72 ).

 

 

 - ობლიგაციების პროსპექტი - დეკემბერი 2015

 - საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება საბოლოო პროსპექტზე 7 დეკემბერი 2015

 - საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება საერთაშორისო საიდენტიფიკაციო კოდის მინიჭების თაობაზე 7 დეკემბერი 2015

 - შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის აუდირებული ფინანსური ანგარიში 2014